Tradycyjne ścieżki kariery

Tradycyjna ścieżka kariery to logiczna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownik obejmuje w okresie pracy w danej organizacji pod warunkiem spełnienia jasno określonych i ustalonych wcześniej kryteriów. W ramach idealnie zbudowanego procesu zatrudniona osoba realizuje indywidualne cele i ambicje zawodowe, rozwija kompetencje, a także nabywa nowe doświadczenia spełniając jednocześnie oczekiwania oraz potrzeb firmy.

Celem wdrażania ścieżek karier jest utrzymanie w organizacji i podnoszenie motywacji pracowników, a także wzrost efektywności funkcjonowania firmy poprzez promowanie osób najlepiej wykonujących swoją pracę.

Ścieżki kariery a polityka awansów

System ścieżek kariery wiąże się zatem bezpośrednio z polityką awansów. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa awansem będzie zmiana warunków pracy lub/i płacy na korzyść pracownika. Jednakże w ramach organizacji warto zastanowić się i dookreślić czym dokładnie jest awans:

 • Zmianą zakresu obowiązków na preferowane przez pracownika?
 • Zmianą stanowiska na wyższe w strukturze?
 • Podniesieniem poziomu wynagrodzenia?
 • Zmianą kategorii zaszeregowania na wyższą?

Tworząc politykę awansów w organizacji należy pamiętać, iż wdraża się ją przede wszystkim w celu:

 • rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji,
 • uzupełnienia wakatów,
 • efektywnego dopasowanie pracowników do stanowisk,
 • nagradzania pracowników za efektywną pracę,
 • podtrzymania zainteresowania pracą (unikania rutyny i stagnacji).

Oprócz definicji awansu, kluczowe jest również doprecyzowanie kryteriów jego uzyskania, które ustalają zarazem warunki przejść między stanowiskami w ramach systemu ścieżek karier. Najczęściej stosowane kryteria:

 • staż w organizacji,
 • staż na stanowisku,
 • doświadczenie w realizacji zadań/projektów,
 • kompetencje miękkie,
 • umiejętności techniczne,
 • certyfikacje i uprawnienia,
 • wynik oceny okresowej.

Najważniejsze założenia

System ścieżek karier powinien zostać oparty na jasnych i dostępnych dla wszystkich pracowników w organizacji założeniach i zasadach.

Tworząc ten proces warto wziąć pod uwagę:

 • Spójne wpisanie ścieżek karier w istniejące w organizacji procesy zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Promowanie rekrutacji wewnętrznej. Rekrutacja zewnętrzna jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy wewnątrz organizacji nie ma pracowników spełniających określone kryteria.
 • Stworzenie mapy transferów wskazującej typowe kierunki rozwoju (przejścia naturalne) rekomendowane przez organizację. Pracownik może aplikować na niewskazane w ramach mapy stanowisko, jednak proces ten obarczony jest większym ryzykiem.
 • Zapewnienie wszystkim pracownikom stałego dostępu do opisów stanowisk pracy i kryteriów awansu. Pozwala to osobom zatrudnionym zorientować się, co do możliwości realizacji swoich aspiracji zawodowych, a także przygotowywać się do procesu rekrutacji wewnętrznej na dane stanowisko zanim jeszcze powstanie wakat.
 • Komunikowanie pracownikom, iż system ścieżek kariery nie jest obietnicą awansu, ale narzędziem wspierającym planowanie własnego rozwoju zawodowego.

Zarówno pracownicy, kadra menedżerska, jak i dział HR powinni mieć jasno określone role i odpowiedzialności w procesie zarządzania rozwojem, a więc także w ramach systemu ścieżek karier.

Obecnie w związku ze zmianami zachodzącymi w strukturach i funkcjonowaniu organizacji coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych ścieżek kariery na rzecz ścieżek rozwoju lub zwinnego zarządzania talentami, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach HR First Magazine:

Zapraszamy również do ściągnięcia załącznika zawierającego przykładowy fragment mapy transferów.