Polityka prywatności i plików cookies

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności użytkowników („Użytkownicy” a indywidualnie „Użytkownik”) korzystających ze strony futurecentre.eu („Strona”)
 2. Administratorem strony jest Future Centre Language Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres ul. Solec 38/105, 00-394 Warszawa), wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000302584, REGON: 017166285, NIP: 521-31-24-728 („Administrator”).
 3. Administrator oświadcza, że posiada zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, które są właściwe dla poufności informacji i danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony jest dobrowolne.
 5. Strona skierowana jest do osób pełnoletnich.
§ 2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w celu zapewniania im dostępu do newslettera HrFirst oraz ewentualnie w celu przesłania wyników testów publikowanych na stronie  w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres email.
 2. Podanie przez Użytkowników Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapewniania Użytkownikowi dostępu do newslettera oraz ewentualnie przesłanie wyniku testu Użytkownikowi.
 3. Administrator podejmuje niezbędne działania zmierzające do ochrony prywatności oraz poufności Danych Osobowych Użytkowników.
 4. Przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych następuje zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu wskazanym w niniejszej Polityce lub ewentualnie w innym celu wynikającym z odpowiedniej umowy zawartej z danym Użytkownikiem lub w interesie tego Użytkownika.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) tj. na podstawie zgody Użytkownika. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody dalsze zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Platformy ewentualnie i świadczenia na jego rzecz usług szkoleniowych nie jest możliwe.
 3. Dane Osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Usługodawcą przy zapewnianiu dostępu do Strony  tj. dostawcy serwera.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Dane Osobowe zostały zebrane i zostaną niezwłocznie usunięte po ustaniu tego celu.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych i prawo do przenoszenia Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach nieprzestrzegania przez Administratora przepisów prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 8. Z Administratorem można się kontaktować pod następującym adresem: Future Centre Language Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 38/105, 00-394 Warszawa tel +48 22 487 5445, e-mail: komunikatyszs@futurecentre.eu.
 9. Z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora można skontaktować się poprzez Email: iod@futurecentre.eu .
§ 4. PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI STRONY
 1. Administrator zbiera Informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt na Stronie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, adres IP, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, typ przeglądarki, nazwy domen, adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Administrator wykorzystuje przy tym sygnalizatory sieci Web (web beacon) w postaci przezroczystej grafiki i małe fragmenty tekstu, które wysyłane są do przeglądarki (cookies) za pomocą których informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być odczytywane przez urządzenia należące do Administratora przy każdorazowym podłączeniu się do tego urządzenia Użytkownika.
 2. Administrator nie łączy Informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika, nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Używane przez Administratora narzędzia nie pozyskują danych z dysku twardego Użytkownika ani danych osobowych Użytkownika.
 3. Zebrane informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Strony, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczonymi na Stronie oraz ulepszaniem jej zawartości oraz w celu utrzymania sesji Użytkownika. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną. Na podstawie w/w informacji mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników.
 4. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez Administratora z plików cookies następuje za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej.
 5. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości wykorzystania przez platformę plików cookies może spowodować, że niektóre części Strony mogą nie działać prawidłowo.
 6. Ponadto, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa sieci i spójnej usługi dla wszystkich Użytkowników, Administrator może używać programów komputerowych do wykonywania takich czynności, jak monitorowanie ruchu w sieci, identyfikowanie nieautoryzowanego dostępu lub dostępu do informacji niepublicznych, wykrywanie wirusów i programów, które mogą zaszkodzić komputerom lub sieci Administratora, a także mogą monitorować i poprawić wydajność sieci Administratora Stronyy. Używane przez Administratora programy mogą wykrywać dodatkowe informacje z komputera Użytkownika, adresy z pakietów sieciowych i inne informacje techniczne. Wszelkie takie informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu utrzymania bezpieczeństwa i działania sieci i systemów informatycznych Administratora.
§ 5. SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI KONTAKTOWYCH
 1. Za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażona poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, Administrator przetwarza jego dane osobowe, a następnie używa ich do zapewnienia dostępu do newslettera lub przesłania wyników testów czy ankiet..
 2. Usługodawca okresowo wysyła do Użytkowników wiadomości e-mail z powiadomieniami dotyczącymi funkcjonowania Strony. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości wysłane przez Usługodawcę. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.
 3. Kontaktowanie się z Użytkownikiem w innym celu niż określonym w ust. 2 powyżej (w szczególności w celu marketingowym) wymaga uzyskania od niego odpowiedniej zgody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.