I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania z Systemu Zarządzania Szkoleniami (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Future Centre Training Corporation (Usługodawca) Internetowego Systemu Zarządzania Szkoleniami (zwanego dalej Platformą), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z Platformy.
 2. W ramach swej działalności Platforma internetowa ma na celu zapewnienie bezpośredniego dostępu do informacji związanych z realizowanymi kursami językowymi. Platforma internetowa udostępnia posiadane informacje i materiały na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Platforma internetowa zezwala Użytkownikom na przeglądanie zasobów serwisu. Jeśli inna umowa lub regulamin nie stanowi inaczej, korzystanie z wymienionych funkcji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zawartych na Platformie internetowej.
 4. Regulamin dotyczy korzystania z Platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:a) Usługodawca – Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000302584, REGON: 017166285, NIP: 521-31-24-728, tj. podmiot udostępniający Platformę System Zarządzania Szkoleniami.b) Platforma – System Zarządzania Szkoleniami, internetowa platforma dla firm współpracujących z Usługodawcą i ich pracowników, osób indywidualnych uczestniczących w kursach organizowanych przez Usługodawcę oraz pracowników Usługodawcy znajdująca się pod adresem szs.futurecentre.eu, umożliwiająca monitoring i komunikację podczas realizowanych kursów językowych.c) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy. Użytkownikami zostają słuchacze, koordynatorzy kursów ze strony klienta, koordynatorzy kursów ze strony Usługodawcy, lektorzy oraz przedstawiciele Usługodawcy.d) Konto Użytkownika – zbiór danych związanych z Użytkownikiem takich jak dane personalne, adres e-mail. Dane te przechowywane są na Platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej.e) Uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na Platformie.f) Parametry dostępu – nazwa i hasło Użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy.
 5. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla Użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez Użytkownika działającego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 7. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią internet. Firma rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie informując o tym za pośrednictwem Platformy Użytkowników. Każdorazowo Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z aktualną wersji Regulaminu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Platformy odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania z Platformy niezbędnym jest posiadanie urządzenia (sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne takie jak tablet lub smartphone) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową

III. REJESTRACJA NA PLATFORMIE

 1. Każdy Użytkownik posiada własne Konto Użytkownika na Platformie.
 2. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z Platformy, zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem.
 3. Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, na wniosek Użytkownika Usługodawca wygeneruje nowe hasło.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim oraz chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane Parametry dostępu. Wszelkie czynności wykonane z użyciem wymienionego loginu i hasła są traktowane jako wykonane przez Użytkownika, który otrzymał login i hasło.
 5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy.

IV. UŻYTKOWANIE PLATFORMY

 1. Korzystać z Platformy mogą jedynie Użytkownicy.
 2. Użytkownikiem można zostać jedynie poprzez założenie Konta Użytkownika przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik może korzystać z Platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Użytkownik może korzystać z Platformy tylko zgodnie z przyznanymi mu Uprawnieniami.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od kopiowania struktur Platformy, dekompilacji kodu programów Platformy oraz udostępniania treści zawartych na Platformie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania Parametrów dostępu osobom trzecim.
 7. W przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu korzystania z Platformy, Usługodawca ma prawo wykluczenia go z grona Użytkowników Platformy.

V. BLOKADA DOSTĘPU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy z następujących przyczyn:
  • Nie przestrzegania warunków Regulaminu przez Użytkownika.
  • Zaistnienia podejrzenia o korzystanie z Platformy przez inne osoby podające Parametry dostępu przyznane Użytkownikowi.
  • Zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na Platformy w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania Platformy.
 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.
 3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania Użytkownikowi nowych Parametrów dostępu.
 4. Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między Usługodawcą a Klientem w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, Użytkownik może zostać wykluczony z Platformy.

VI. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych, przy czym zobowiązuje się jednocześnie by przerwa taka trwała jak najkrócej.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec Usługodawcy prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za ewentualne przerwy w działaniu Platformy.
 3. Usługodawca będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.
 4. W przypadku niewłaściwego działania Platformy, Użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.
 6. Usługodawca gromadzi zapisy związane z dostępem do Platformy, w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Platforma stanowi jedynie wsparcie do obsługi usług szkoleniowych na rzecz klienta.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Platformy. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności, w tym także w przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez czas dłuższy niż 24 h w miesiącu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Platformy.
 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Platformy przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Platformę w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma internetowa podlega ustawie o prawie autorskim.
 2. Użytkownik wprowadzając jakiekolwiek treści na Platformę oświadcza, że jest ich autorem i nie narusza praw autorskich innych osób.
 3. Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej i wieczystej licencji na publikowanie na Platformie oraz innych portalach będących własnością Usługodawcy wszelkich treści wprowadzonych przez siebie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani.
 2. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Usługodawca powiadamia Użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między Klientem i Usługodawcą.
 3. Aktualna treść Regulaminu widoczna jest w plikach Platformy.
 4. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie na kontaktowy adres e-mail widoczny na koncie Użytkownika, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Platformy.
 5. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu Platformy Użytkownik może uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej u Usługodawcy.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych Użytkowników.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie spory związane z wynikającymi z niego zobowiązaniami będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania dowolnych zmian na Platformie bez konieczności informowania o tym fakcie jej Użytkowników.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2015 roku.