ENGLISH BELOW

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w przypadku zajęć prowadzonych w trybie online, postanowiliśmy zlikwidować obowiązek posługiwania się papierowymi listami obecności. Tak więc od 1 grudnia 2021, jeśli spełnią Państwo określone poniżej warunki, nie będziemy już wymagać pobierania, drukowania, wypełniania, a także skanowania i wgrywania papierowych dokumentów list obecności.

UWAGA: zajęcia prowadzone do końca listopada 2021 rozliczane będą według dotychczasowych zasad (czyli konieczne jest jeszcze wgranie uzupełnionego skanu/zdjęcia papierowej listy obecności).

Warunki zwolnienia z obowiązku posługiwania się papierowymi listami:

  1. Zwolnienie dotyczy wyłącznie zajęć prowadzonych w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams,
  2. Wszystkie zajęcia figurujące w systemie Lerneo muszą mieć prawidłowo wprowadzone dane tj. status realizacji (zrealizowane, odwołane), data przeprowadzenia oraz długość trwania (60,90,120min. itp.); przypominamy, że po każdych zajęciach, mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany tych danych tak, by odzwierciedlały rzeczywistość,
  3. W przypadku braku jakichkolwiek zajęć w systemie Lerneo, jedyną możliwością będzie informacja mailowa (prośby telefoniczne lub SMS nie będą brane pod uwagę) do nas z prośbą o dodanie brakujących rekordów. Właściwym adresatem będzie odpowiedni koordynator klienta lub adres ogólny info@futurecentre.eu. Informację taką należy przesłać niezwłocznie po stwierdzeniu braku odpowiedniego rekordu w systemie (uwzględniając wciąż obowiązujące umowne zasady i terminy – czyli w ciągu trzech dni po odbytych zajęciach). Ostatecznym, nieprzekraczalnym terminem zamknięcia miesiąca jest tak jak dotąd 5-ty dzień kolejnego miesiąca.
  4. Informacja zwrotna do nas na tego maila z potwierdzeniem otrzymania, zrozumienia oraz akceptacji zmiany.

W ten sposób znacząco upraszcza się proces zatwierdzania zajęć, jednak by tak się stało, bardzo prosimy o zwracanie na bieżąco dużej uwagi na dane dotyczące zajęć, które są zawarte w systemie Lerneo, gdyż będzie to jedyne źródło informacji dla Działu Finansów do rozliczeń z Państwem. Tym samym zajęcia nie znajdujące się w systemie Lerneo nie będą uwzględniane w wynagrodzeniu.

Dla naszych klientów z kolei, źródłem informacji na temat obecności, poza systemem Lerneo jak dotąd, będą rekordy pobierane z MS Teams, stąd uczulamy na konieczność wyłącznego używania tego narzędzia z wykorzystaniem naszego konta firmowego.

Wszystkie pozostałe zasady i terminy (w tym termin wypłaty wynagrodzenia) pozostają bez zmian.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dear Teachers,

To meet your expectations, in the case of classes conducted online, we decided to eliminate the use of paper attendance lists.

Therefore starting from December 1, 2021, if you meet the conditions set below, you will be no more required to download, print, complete, scan and upload paper attendance records.

NOTE: Classes that are taught until the end of November 2021 will be billed according to the current terms (i.e. you will still need to upload a completed scan/photo of the paper attendance sheet).

Conditions for exemption from paper lists:

  1. The exemption applies only to classes taught online using the MS Teams platform,
  2. All classes listed in the Lerneo system must contain correctly entered data, i.e. class status (completed, cancelled), date as well as duration (60,90,120min. etc.); please note that after each class you have the possibility to change these data to reflect the actual situation,
  3. If any classes are missing in the Lerneo system, please email us (phone or text messages will not be considered) to ask us to add the missing records. The appropriate addressee will be the individual client coordinator or the following email: info@futurecentre.eu This information should be sent as soon as it is discovered that the relevant record is missing in the system (taking into account our contractual rules and deadlines that still apply – i.e. within three days after the classes). The final deadline for closing the month is, as before, the 5th day of the following month.
  4. Feedback to us on the e-mail mentioned above with confirmation of receipt, understanding, and approval of the change.

This simplifies the classes approval process, but we kindly ask you to pay close attention to the classes data contained in the Lerneo system, as this will be the only information for the Finance Department to bill you.

For our customers, on the other hand, it will be a source of information about the attendance. In addition to the Lerneo system, the records will be downloaded from MS Teams, hence we raise your awareness to the need of use this tool exclusively with our company account.

All other policies and deadlines (including the salary deadline) remain unchanged.

In case of any questions or doubts please do not hesitate to contact us.