Loading...
Rozwiązania jezykowe2018-12-03T13:54:46+00:00
Rozumiemy potrzeby biznesu. Stale poszerzamy i weryfikujemy nasze portfolio produktów, aby sprostać oczekiwaniom i kompleksowo wesprzeć każdego z naszych klientów.
Do kluczowych rozwiązań w tym obszarze należą szkolenia językowe, również w ramach OUTSOURCINGU.
Niezależnie od rodzaju kursu, naszym celem jest wyposażenie słuchaczy w takie kompetencje, które pozwolą im, jako niezależnym użytkownikom języka obcego, skutecznie komunikować się w różnorodnych sytuacjach zawodowych.
Dlatego też stworzyliśmy autorską koncepcję PRACTICE FOCUSED LEARNING (PFL) opierającą się na 3 filarach:
 • Badanie potrzeb – wskazanie przez słuchaczy tych obszarów komunikacji w języku obcym, których rozwinięcie jest dla nich najważniejsze
 • Audyt językowy – dwuetapowa analiza (pisemny i ustny test) poziomu znajomości języka obcego, na podstawie której dobieramy zagadnienia gramatyczne i leksykalne do umiejętności słuchaczy
 • Wybór odpowiednich elementów różnych metod nauczania (komunikatywnej, audiolingwalnej, kognitywnej, gramatyczno-tłumaczeniowej etc.) i technik pracy (np. coaching, storytelling, wizualizacja etc.) w zależności od potrzeb wskazanych przez słuchaczy
 • Indywidualne programy nauczania tworzone dla danego słuchacza/grupy słuchaczy na podstawie badania potrzeb (cele biznesowe, braki na poziomie wiedzy i umiejętności językowych, preferowane sposoby nauki wynikające z doświadczenia i stylu uczenia się etc.)
 • Praca warsztatowa – wypracowanie, w ramach zajęć, skutecznych strategii komunikacyjnych i umiejętności ich zastosowania w praktyce biznesowej
 • Aktywny udział słuchaczy w podejmowaniu decyzji, co do zakresu tematycznego i językowego kursu
 • Udział w warsztacie Hop on Board, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie uczyć się języków obcych i zdiagnozują swój styl uczenia się
 • Coaching językowy dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia
 • Możliwość wprowadzenie elementów rywalizacji poprzez platformę Lerneo (np. system punktów i nagród za wyniki, frekwencję etc.)
 • Indywidualne wsparcie lingwistyczne w godzinach pracy – Ask Eve
 • Korzystanie z naszego autorskiego systemu Lerneo, w którym znajdują się m.in. listy słówek z zajęć, materiały dodatkowe przygotowane przez lektora prowadzącego, testy sprawdzające wiedzę, zadania domowe itd.
 • Dostęp do Words To Go – aplikacji (na komputery i urządzanie mobilne) rozwijającej znajomość słownictwa
 • Wsparcie nauczania z zastosowaniem DBE – innowacyjnego narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych, webinarów, wirtualnych spotkań oraz rozwiązań typu m-learning
EFEKTY PRACTICE FOCUSED LEARNING
Nauka języka z zastosowaniem koncepcji PFL pozwala uczestnikom na:
 • wypracowanie najbardziej odpowiadającego im sposobu i strategii nauki języka obcego,
 • przełamanie bariery językowej i nabycie płynności wypowiedzi,
 • szybki rozwój kompetencji językowych,
 • poszerzenie zasobu słownictwa i zwrotów specjalistycznych,
 • nabycie właściwych nawyków językowych,
 • zwiększenie pewności siebie w sytuacjach zawodowych wymagających użycia języka obcego.

Proponujemy:

Kursy ogólne i specjalistyczne (branżowe, stanowiskowe) dowolnej intensywności wybranego języka obcego realizowane w siedzibie klienta. Program tworzymy w oparciu o dogłębną analizę potrzeb organizacji i słuchaczy oraz na podstawie wyników audytu językowego, aby w maksymalnym stopniu dopasować formę i treść zajęć do oczekiwań uczestników.

Szczególny nacisk kładziemy na konwersacje oraz naukę nowego słownictwa. Zadania językowe realizowane są w oparciu o zasadę „trzech P”, „present” – prezentacja materiału, „practise” – ćwiczenie (w formie ustnej lub pisemnej), „produce” – produkcja, słuchacze samodzielnie stosują poznane zagadnienia.

Kursy In-Company charakteryzują się dużą elastycznością. Dzięki czemu słuchacze uczą się tych zagadnień, które są dla nich ważne i mogą zostać od razu wykorzystane w praktyce.

Kursy Premium są to wysoce wyspecjalizowane zajęcia stworzone dla najbardziej wymagających profesjonalistów, którzy znają już język w stopniu zaawansowanym. Maksymalne dopasowanie metod oraz treści nauczania do uczestnika pozwala na szybki i efektywny rozwój najbardziej potrzebnych umiejętności i słownictwa do aktualnie wykonywanych obowiązków lub wyjątkowych wyzwań zawodowych np. spotkanie akcjonariuszy, konferencja zagraniczna czy negocjacje międzynarodowe.

KURSY PREMIUM – najważniejsze cechy:

 • Zajęcia indywidualne.
 • Ukierunkowanie zajęć na konkretne sytuacje biznesowe np. prezentacje, spotkania.
 • Wyższa kadra menedżerska (kierownicy, dyrektorzy, właściciele, członkowie zarządu).
 • Elementy coachingu – pomoc w ustaleniu celów językowych, analiza mocnych i słabych stron, propozycje sposobów motywacji.
 • Min. poziom znajomości języka – B2

W związku z wysokimi oczekiwaniami dotyczącymi realizacji powyższych założeń, do prowadzenia kursów Premium dedykowani są wyłącznie nasi najlepsi lektorzy o statusie Senior Teacher, czyli osoby, które:

 • przeszły wieloetapowy proces weryfikacji umiejętności zawodowych,
 • nieustannie dbają o rozwój osobisty i doskonalą kompetencje przekazywania wiedzy,
 • posiadają wykształcenie wyższe filologiczne lub, w przypadku native speakerów, certyfikat potwierdzający kwalifikacje do uczenia języka rodzimego jako obcego,
 • prowadzą zajęcia od co najmniej 5 lat, z czego minimum 2 lata uczą języka biznesowego w korporacjach dla pracowników różnych szczebli, w dla tym najwyższej kadry menedżerskiej,
 • uzyskują najwyższe oceny w ankiecie satysfakcji wysyłanej do słuchaczy.

Najwyższą jakość zajęć gwarantujemy, dzięki zespołowi metodycznemu Future Centre Training Corporation, który realizuje cykliczne szkolenia rozwijające kompetencje miękkie Senior Teacherów oraz dostarcza specjalistycznej wiedzy dotyczącej nowych trendów i metod nauczania.

To formuła rozwoju językowego wykorzystująca połączenie tradycyjnych konwersacji oraz e‑larningu pozwalająca na zwiększenie efektywności i komfortu nauki. Dzięki zastąpieniu klasycznego podręcznika multimedialną platformą, słuchacz, w ramach pracy własnej, zapoznaje się z materiałem teoretycznym (zagadnienia gramatyczne i leksykalne) oraz ćwiczy umiejętności receptywne, a czas spędzony z lektorem podczas zajęć w całości wykorzystuje na praktyczną komunikację.

Zwiększona skuteczność Flipped Blended Learning jest efektem indywidualizacji nauki. To słuchacz jest w centrum procesu i to on nim steruje. Sam może decydować kiedy i czego będzie się uczył. Lektor natomiast wspiera i motywuje kursanta do nauki oraz pełni rolę „przewodnika” po języku oraz partnera do rozmowy.

Do głównych korzyści Flipped Blended Learning można zaliczyć:

 • dostosowanie tempa nauki i zakresu tematycznego do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchacza;
 • aktywne wykorzystanie czasu na zajęciach z lektorem: praktyczne ćwiczenie nowo nabytej wiedzy, bez tracenia czasu na te czynności, które osoba ucząca się jest w stanie wykonać sama;
 • zwiększenie motywacji słuchacza na różnych płaszczyznach:
  • współodpowiedzialność uczestnika kursu za proces własnej nauki,
  • możliwość „sprawdzenia się” w rzeczywistej komunikacji na zajęciach,
  • atrakcyjność formuły i treści,
  • zastosowanie narzędzi IT wspierających regularne powtarzanie materiału;
 • optymalizacja kosztów szkolenia językowego;
Celem tej formuły jest przygotowanie słuchaczy do realizacji konkretnych wyzwań zawodowych wymagających posługiwania się językiem obcym. Warsztat pozwala na rozwój i ugruntowanie wiedzy gramatyczno-leksykalnej pracowników, dzięki czemu następuje wzrost ich efektywności i pewności siebie.

Zajęcia z lektorem w ramach Boost Your Skills mają charakter warsztatowy. Pozwala to na wzbogacenie wiedzy językowej (m.in. o zwroty dotyczące konkretnych obszarów biznesowych i idiomy) oraz ich praktyczne ćwiczenie w formie symulacji realnych sytuacji zawodowych (m.in. odgrywanie scenek, wygłaszanie prezentacji, tworzenie raportów/pism służbowych itd.).

Prowadzimy warsztaty m.in. z tematów:

 • Office English – warsztat dla asystentów oraz pracowników sekretariatów i recepcji
 • Sales & Purchasing – warsztat dla przedstawicieli handlowych
 • English for Accountants – warsztat dla księgowych
 • English for HR – warsztat dla HRowców
 • Marketing & Advertisment – warsztast dla pracowników marketingów i reklamy
 • The Art of Presentation – prezentacje w języku angielskim
 • Korespondencja biznesowa
 • Grammar Boost

Crash Course to intensywny kurs tematyczny w formule zajęć indywidualnych dostosowany do konkretnych potrzeb i oczekiwań każdego słuchacza. Dzięki udziałowi w szkoleniu kursant zyskuje pewność w mówieniu i przełamuje barierę językową. Kurs ten adresowany jest do osób, które mają ograniczony czas na naukę języka obcego i chcą udoskonalić określone jego aspekty. Pozwala on szybko usystematyzować wiedzę gramatyczną oraz rozbudować słownictwo.

Warsztat jest prowadzony przez lektora polskiego lub native speakera. Kurs może być ukierunkowany na rozwój języka ogólnego, biznesowego lub specjalistycznego.

Szkolenia rozwijają wybrane obszary znajomości języka m.in.:

 • Get Ready for Business Events – przygotowanie do prezentacji, udziału w spotkaniach biznesowych, konferencjach i negocjacjach
 • Grammar Boost – gruntowne powtórzenie gramatyki
 • Talk Business – biznesowe sytuacje komunikacyjne (podróże, rozmowy telefoniczne, telekonferencje itp.)
 • English for Special Purposes – słownictwo specjalistyczne (medical, finance, marketing, legal English)
 • Exam Expert – przygotowanie do egzaminów (np. TOEIC, BEC, FCE, CAE i inne)
 • Unlock your Skills – doskonalenie sprawności rozumienia tekstów, słuchania, mówienia i pisania w języku obcym

Reprezentanci Top Managementu władają językami obcymi oraz posiadają wysokorozwinięte kompetencje miękkie, jednak podczas pracy w międzynarodowym otoczeniu pojawiają się często zaskakujące, nowe wyzwania, które wymagają indywidualnego podejścia.

W odpowiedzi na tę sytuację stworzyliśmy unikalną formułę nauki Executive Training Ground – poligon doświadczeń dla Top Managementu. E.T.G. to więcej niż szkolenie – wspiera jednocześnie kompetencje miękkie, jak i kluczowe umiejętności językowe. Nasze podejście gwarantuje uczestnikom sprawdzenie swoich możliwości w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. W trakcie spotkań uczestnicy otrzymują wsparcie doradcze (w odpowiednio dopasowanej formie) oraz bieżący feedback, który pozwoli im w pełni przygotować się do nadchodzącego wyzwania.

E.T.G. może wesprzeć dowolny cel biznesowy uczestnika. Polecamy ją szczególnie w konkretnych sytuacjach takich jak:

 • przygotowanie do wyjazdu zagranicznego
 • udział w międzynarodowej konferencji
 • negocjacje z międzynarodowym partnerem
 • relokacja do innego kraju
 • prezentacje raportów na szczeblu międzynarodowym
 • small talk/business talk
 • współpraca z partnerem biznesowym z innej kultury
Panel dyskusyjny i warsztat konwersacyjny to zajęcia charakteryzujące się krótką, ciekawą i efektywną formułą w niewielkim stopniu ingerującą w dzień pracy słuchacza. Umożliwiają uczestnikom wzbogacenie słownictwa biznesowego lub specjalistycznego oraz zwiększenie swobody wypowiedzi w konkretnym obszarze tematycznym.

Panel dyskusyjny to spotkanie, do którego uczestnicy przygotowują się wcześniej na podstawie otrzymanych materiałów. Każda z osób biorących udział w zajęciach powinna określić swoje stanowisko w zakresie danego tematu i móc zaprezentować je na forum grupy. Rolą lektora jest moderowanie dyskusji. Formuła panelu przeznaczona jest dla uczestników posługujących się językiem obcym na poziomie co najmniej B2.

Warsztaty konwersacyjne to zajęcia, w ramach których lektor wspiera uczestników w wyrażaniu opinii, koryguje błędy oraz wprowadza nowe słownictwo i struktury gramatyczne. Formuła konwersacji przeznaczona jest dla osób posługujących się językiem na niższych poziomach A2-B1.

Przykładowe tematy paneli dyskusyjnych i warsztatów konwersacyjnych:

 • Zarządzanie marką, czyli kim jesteśmy?
 • Czy kryzys finansowy się zakończył?
 • Customer Experience
 • Dzień z pracy przedstawiciela handlowego
 • Corporate Social Responsibility
 • Zarządzanie projektami – podejście tradycyjne czy agile?
 • Prawo, nasze zobowiązania i inne ograniczenia w biznesie
 • Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi
 • Etyka w biznesie międzynarodowym

Codzienne wyzwania w życiu zawodowym oraz prywatnym powodują, że w często nie możemy  znaleźć czasu i sprzyjających warunków na naukę języków obcych. Program Language & Mindfulness daje możliwość nauki w wyjątkowych okolicznościach. Proponujemy Państwu oderwanie się od codziennych spraw i skupienie się na jednym celu, jakim jest nauka języka obcego. Podczas programu łączymy sesje językowe z ideą Mindfulness. W ramach treningu pracujemy z ciałem, emocjami oraz myślami. Medytacja pomoże Państwu oduczyć się nieefektywnych schematów funkcjonowania umysłu, a specjalnie zaplanowany program relaksacyjny pozwoli skupić uwagę na przyjęciu nowych doświadczeń językowych.

Program Language & Mindfulness organizowany jest w specjalnie wyselekcjonowanych, luksusowych ośrodkach wypoczynkowych SPA. W ramach wyjazdu gwarantujemy Państwu zakwaterowanie w jednoosobowym pokoju, pełne wyżywienie, sesje językowe z wykwalifikowanym lektorem, sesje relaksacyjne z trenerem fitness i jeden zabieg SPA dziennie.

Program Language & Mindfulness może wesprzeć dowolny cel językowy uczestnika. Polecamy zastosowanie tej metody w konkretnych sytuacjach:

 • przełamanie bariery językowej
 • poprawa płynności konwersacji i rozumienia ze słuchu
 • przygotowanie do konkretnej sytuacji biznesowej
 • wsparcie na każdym etapie procesu nauki języka obcego
 • wzmocnienie motywacji uczestników szkoleń językowych

Kurs wyjazdowy za granicą jest idealną okazją do nauki języka i natychmiastowego przetestowania nowo zdobytych umiejętności w warunkach „naturalnych”. Dodatkowo pozwala on na poznanie, zanurzenie się i doświadczenie kultury kraju docelowego.

Nasza propozycja przygotowana jest z myślą o profesjonalistach, dlatego też wszystkie kursy są nastawione przede wszystkim na rozwój umiejętności językowych wykorzystywanych w środowisku biznesowym.

Poza zajęciami językowymi oferujemy szeroki wybór aktywności mających na celu poznanie miasta i jego mieszkańców. W wybranych lokalizacjach istnieje możliwość uczestnictwa w dodatkowych wydarzeniach takich jak: wieczór powitalny i pożegnalny, wycieczki z przewodnikiem po mieście, zwiedzanie wybranych muzeów, wyjście do lokalnych pubów, klubów jazzowych, restauracji, na koncerty, czy gdziekolwiek indziej chcieliby Państwo się udać.

Dla pełnego zanurzenia się w zagraniczną „codzienność” mogą Państwo, na czas trwania kursu, stać się częścią wybranej rodziny, u której znajdą Państwo zakwaterowanie. Wyselekcjonowaliśmy również kilka hoteli znajdujących się w pobliżu szkoły, które są warte polecenia.

Proponujemy kursy biznesowego języka angielskiego:

 • w Londynie
 • w Dublinie
 • w Nowym Jorku
 • w Toronto
 • na Malcie
Dla osób chcących uzyskać powszechnie uznawane potwierdzenie poziomu znajomości języka obcego proponujemy kursy przygotowujące do egzaminów i certyfikację. Realizujemy testy m.in. z: j. angielskiego: TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing, TOEFL, EFB, EFC; j. niemieckiego: WiDaF; języka francuskiego: TFI; oraz telc – j. angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, turecki, arabski, czeski i inne.

Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i uwierzytelnione.

Tłumaczymy z i na takie języki jak: angielski, chorwacki, czeski, duński, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, ukraiński, węgierski, włoski oraz inne języki europejskie.

Specjalizujemy się w realizacji tłumaczeń tekstów m.in. z następujących dziedzin: budownictwo, ekonomia, finanse, literatura i film, marketing i reklama, medycyna i farmacja, motoryzacja, prawo, technika, technologie informatyczne, ubezpieczenia.

Future Centre Training Corporation
Kiciński i Wspólnicy Sp. J.

ul. Solec 38/105
00-394 Warszawa
  +48 22 487 54 45
+48 784 685 104
   info@futurecentre.eu

 

NIP: 521-31-24-728
REGON: 017166285
KRS: 0000302584

Formularz kontaktowy